Orbit

:::
:::

荣誉

类别 年度 奖项名称 姓名 颁奖单位
校外荣誉 2000 研究杰出奖 俞明德(Min-Teh Yu) 国科会
校外荣誉 2000 杰出论文奖 叶银华(Yin-Hua Yeh) 管理评论
校外荣誉 2000 The Best Paper Award 叶银华(Yin-Hua Yeh) Asia Pacific Finance Association
校外荣誉 2000 教学绩优奖 叶银华(Yin-Hua Yeh) 辅仁大学
校外荣誉 1999 学术研究奖 叶银华(Yin-Hua Yeh) 辅仁大学
校外荣誉 1997 马偕加拿大研究奖励 俞明德(Min-Teh Yu)
校外荣誉 1997 研究杰出奖 俞明德(Min-Teh Yu) 国科会
校外荣誉 1995 教学特优教师 俞明德(Min-Teh Yu) 教育部
校外荣誉 1995 管理学院杰出论文奖 俞明德(Min-Teh Yu) 国立中央大学
校外荣誉 1994 研究优等奖 俞明德(Min-Teh Yu) 国科会